Türk Standartları Haftası

Türk Standartları Haftası


Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası. Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir.
Bu hafta da;
Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, 
Standardın ne olduğu ve yararları, 
Tüketicinin korunması ve sağladığı yararları, 
TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir 
Radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk bilgilendirilir. 
Hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır. 
Aldatıcı ve haksız reklâmların zararları anlatılır. 
TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır

TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDARTLAR) HAFTASI

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine "Standardizasyon" denir.

Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, doküman veya esere "Standard" adı verilmektedir.

Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936'da "Standardizasyon dairesi", 1954'de de "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu bugünkü yapışma kavuşturulur. TSE'nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir.

Standardizasyonun amaçları:

1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım gözetmek.
3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım kolaylaştırmak.

İyi bir tüketici satın aldığı ürünün. TSE veya TSEK markalı yani, Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir.

Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda "Tüketicinin Korunması Kolunun” her yılın "Ekim ayının 3. haftasının "Standartlar Haftası" olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim programlarına "Standardizasyon ve Kalite -1" dersinin seçmeli ders olarak alınması uygun görülmüştür.

Tüketicileri korumak için, Dernek ve Vakıf şeklinde sivil toplum örgütle-ri kurulmuştur. Bu kuruluşlar alışverişlerinde insanları aydınlatmakta ve tüketici haklarım korumaktadırlar.

TÜRK STANDARTLARI HAFTASI 
STANDARTLARIN VE TSE MARKALARININ YARARLARI

Üreticiye Sağladığı Yararlar:
1. Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur. 
2. Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar. 
3. Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner. 
4. Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar. 
5. Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır. 
6. Maliyeti düşürür. 

Tüketiciye Sağladığı Yararlar:
1. Tüketicinin can ve mal güvenliğin korur. 
2. Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. 
3. Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarım önler. 
4. Ucuzluğa yol açar. 
5. Ruh sağlığını korur, stresi önler. 

Ekonomiye Sağladığı Yararlar:
1. Standartlar, ulusal sanayi belirli hedeflere yöneltebilir. 
2. Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. , 
3. Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder. 
4. Dağıtım masraflarını azaltır. 
5. İhracatta üstünlük sağlar. 
6. Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar. 
7. Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

İYİ BİR TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİDİR ?
a) Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir. 
b) Tüketici, ne istediğini bilmelidir.
c) Elde edilen mal ve hizmetlerin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
d) Bilinçli bir alıcı olmalıdır.
e) Parasal açıdan günübirlik değil, uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.

TÜRK STANDARTLARI HAFTASI 
ALIŞVERİŞTE ALDANMAMANIN YOLLARI

a) Alışveriş Öncesi: 
1. Parasal açıdan plan yapın, ihtiyacınızı belirleyin.
2. Alışverişi aceleye getirmeyin, son ana bırakmayın.
3. Alışverişe çıkmadan önce bir liste yapın, öncelik sırasına göre alışverişinizi yapın.
4. Aldatıcı reklâmlara kanmayın.
5. Piyasaya yeni çıkan marka ve model hakkında araştırma ve soruşturma yapın.

b) Alışveriş Sırasında:
1. Alışveriş yaparken bilinçli ve dikkatli davranın.
2. TSE markalı malları tercih edin.
3. İlk girdiğiniz yerden alışverişinizi hemen yapmayın, iyi bir piyasa araştırması yapın.
Çünkü aynı mal farklı fiyatla satılabilir.
4. Almaya karar verdiğiniz malın etiketini mutlaka okuyun.
5. İhtiyacınıza en iyi cevabı verecek malı tercih edin.
6. Ambalajsız gıda maddelerini almayın.
7. İlaç ve gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine mutlaka bakın.
8. Dayanıklı tüketim malları alınırken, üretici firmanın yaygın ve etkin bir servis ağma sahip olup olmadığım araştırın.
9. Tamiri mümkün olmayan, yedek parçası bulunmayan ürünleri almaktan kaçının.
10. Dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesine, tanıtmalığına dikkat edin. Malı alırsanız belgeyi firmaya onaylattırın. Garanti belgesinin içeriğini kontrol edin.
11. Üreticisi belli olmayan ürünleri almayın.
12. Aldığınız ürünü mağazada mutlaka kontrol edin. Hatalı ürünse hemen orada değiştirin.
13. Zorunlu olmadıkça hiç tanımadığınız kişilerden alış veriş yapmamağa çalışın.
14. "Almazsanız almayın, biz ürün tanıtımı yapacağız." diye evinize kadar gelen satıcılara itibar etmeyin.
15. İndirimli satışlardan alış veriş yaparken ürünün defolu veya bozuk olmamasına dikkat edin.
16. Ürünün modeli hakkında bilgi ediniri.

c) Alışveriş Sonrası:
1. Dayanıklı tüketim mallarım kullanmadan önce "kullanma kitapçığım mutla-ka okuyun.
2. Satıcıdan aldığınız makbuzları, faturaları, garanti belgesini kesinlikle saklayın.
3. Ürününüz bozuk ya da hatalı çıkarsa şikayetçi olmaktan çekinmeyin.
4. Kalitesiz malı, uğradığınız haksızlığı sineye çekmeyin. İlgili kuruluşlara haber verin. Basın organlarındaki tüketici köşelerine durumu bildirin.
5. Sonuca ulaşmak için kararlı olun.

(TSE), özel hukuk hükümlerine göre yönetilen ve tüzel kişiliği olan, başbakanlığa bağlı kamu kuruluşu.

25 Eylül 1954'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde oluşturulan TSE 18 Kasım 1960'taki 132 sayılı kuruluş yasasıyla TOBB'den ayrıldı. TSE'nin kuruluş yasası son olarak 16 Mayıs 1985'te 3205 sayılı yasayla değiştirildi.

TSE'nin amacı her türlü mal ve hizmetin standartlarını belirlemek, bu standartlara uyulmasını sağlamaktır. TSE bu amaçla araştırmalar yürütür, yayınlar gerçekleştirir ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde çalışır. Türkiye'de yalnızca TSE tarafından kabul edilen standartlar "Türk Standardı" adını alır. Bu standartlara uyulması, ilgili bakanlığın onayı ile zorunlu kılınabilir. TSE mali, yönetsel ve teknik bakımlardan Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine bağlıdır.

Enstitü başkanı kuruluşun üyeleri arasından Genel Kurul'ca üç yıl için seçilir ve Yönetim Kurulu'na da başkanlık eder. Her yıl mayısta olağan toplanan Genel Kurul, TSE'nin en yüksek karar organıdır. Teknik Kurul, TSE'nin hazırladığı standartları kabul eder ve bunlardan uyulması zorunlu olanları belirler. TSE'nin yürütme organı olan Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur; bu kurul bütçeyi, çalışma programını, tüzük taşanlarını, yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul'a sunar ve genel sekreteri atar. Denetleme Kurulu enstitünün hesaplarını ve ilgili işlemlerini denetler; bu organın üyeleri de Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. TSE'nin uzmanlık kurullarım hazırlık grupları, özel daimi komiteler ve teknik komiteler oluşturur; ana hizmet birimleri ise Standart Hazırlama Dairesi Başkanlığı, Kalite Kontrol ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı, Laboratuarlar Dairesi Başkanlığı ve Planlama Dairesi Başkanlığı'dır. (Ana Britannica-Cilt 21)

TÜRK STANDARTLARI HAFTASI 
ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 

Türk Standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 milyon YTL’nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır. 

TSE'NİN GÖREVLERİ

1. Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
2. Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.
3. Kabul edilen standartları yayınlamak ve ihtiyarî olara uygulanmalarım teşvik, etmek, zorunlu olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
4. Özel ve resmi sektörün talebi üzerine standartları ve projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek, 
5. Standartlar konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak.
6. Üniversiteler ve diğer bilimsel, teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
7. Standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyarî standartların uygulanmasında kontrol için laboratuarlar kurmak, resmî veya özel sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
8. Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak, seminerler düzenlemek.
9. Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek, 
10. Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak.
özel günler ve haftalar
Standartlar Haftası Kutlama Programı Türk Standartları Haftası İle İlgili Şiirler Türk Standartları Haftası arşivleri Türk Standartları Haftası Kutlama Programı türk standartları haftası ile ilgili görseller Standartlar Haftası Haberleri Standartlar Haftası Haber
Paylaş:  

Yorumlar