Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik Sözleşmesi Örneği


Arkadaşlar bu yazımızda evlenmeden önce evlenecek kişiler arasında yapılan evlilik sözleşmesi örneği konusunu resimli olarak anlatacağız buyurun;

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
(T.M.K. 202/1, 218 ilâ 241, Türk M.K.nun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hk.K.nun 10/3.md.)

Eşler birlikte söz alarak, (../../….) tarihinde evlendik. Evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ediyoruz:

1- Bu mal rejiminin başlangıcından bu tarihe ve bu tarihten sonra da devamı süresince, her birimizin çalışmasının karşılığını oluşturan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarından yapılan ödemeler, çalışma gücümüzün kaybı nedeniyle ödenmiş veya yapılacak olası ödemeler, kişisel mallarımızın gelirleri ve bu kalemde sayılan mallarımızın yerine geçmiş veya geçecek gelirler her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacaktır.

2- Ayrı ayrı ve yalnızca kişisel kullanımda bulunan eşyalar ile evlenmeden önce veya sonra miras yoluyla veya her hangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiğimiz malvarlığı değerleri, hükmolunmuş veya hükmolunacak manevi tazminat alacakları ve bu kalemde sayılan değerlerin yerine geçen değerler her birimizin kişisel malını oluşturacaktır.

3- Her birimiz, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacağız. Ancak birbirimizin rızasını almak suretiyle paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz.

4- Herbirimiz, kendisine ait borcundan dolayı şahsına ait olan edinilmiş ve de kişisel tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır.

5- Mal rejiminin sona ermesi durumunda her birimiz diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır.

6- Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz.

7- Her birimizin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi halinde, sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılacaktır.

8- Tasfiye sırasında, daha üstün yararı bulunduğunu ispat eden ve diğer eşin payını ödeyen eş, paylı mülkiyet konusu malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

9- Birimize sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarından yapılan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminatlar, toptan ödeme veya tazminat yerine ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona ermesi durumunda, sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel malı olarak hesaba katılacaktır.

10- Birimizin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde, diğerinin rızası alınmadan, olağan hediyeler dışında, yaptığı karşılıksız kazandırmalar veya birimizin, mal rejiminin devamı süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler, o’nun edinilmiş malına değer olarak eklenecektir.

11- Her birimizin kişisel mallarına ilişkin borçları kendisinin edinilmiş mallarından veya edinilmiş mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.

12- Birimize ait borç O’na ait olan mal kesimini yükümlülük altına sokacak, ancak hangi mal kesimine ait olduğu anlaşılamayan borç, o eşin edinilmiş mallarına ilişkin sayılacaktır.

13- Birimize ait mal kesiminden yine ona ait diğer kesimindeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulması durumunda, o kesimde değer artması veya azalması olmuşsa, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete uygun olarak denkleştirme yapılacaktır.

14- Artık değer; eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her birimizin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar olacaktır.

15- Tasfiyede malların sürüm değerleri esas alınacak, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılacak, edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

16- Her birimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak, alacaklar takas edilecektir.

17- Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilecektir. Aynî ödemede malların sürüm değeri esas alınacaktır.

18-Tasfiyenin sona erdiği tarihten başlayarak, katılma alacağına ve değer artış payına %.. oranında faiz uygulanacaktır.

19- Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde, katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.

Not:
3.Paragrafla ilgili olarak : Eşlerden birinin, diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunabileceğine dair sözleşmeye hüküm koyabilirler.

6.Paragrafla ilgili olarak : Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.

16.Paragrafla ilgili olarak:
a) Eşler değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi pay oranını da değiştirebilirler.
b) Eşler artık değere katılmada başka bir esas kabul edebilirler.

18.Paragrafla ilgili olarak: Eşler katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülmeyeceğini, borçludan güvence istenmeyeceğini kararlaştırabilirler.

19.Paragrafla ilgili olarak: Eşler aile konutu ile ev eşyaları hakkında Türk Medenî Kanununun 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerden farklı düzenleme yapabilirler.

DİKKAT :
a) Eşler sözleşmede kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını kararlaştırabilirler.
b) Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
c) Bu sözleşme örneği, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak başvuruda bulunan ve sözleşmenin başlangıcını evlenme tarihine kadar götürmek isteyen eşlerle ilgilidir.
d) İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir. (NKY.md.93)

Sosyete Karadeniz ~ Sosyete Sözler ~ Sosyete Trend ~ Sosyete Travel
evlilik sözleşmesi ile ilgili aramalar evlilik sözleşmesi nafaka  evlilik sözleşmesi örneği   evlilik sözleşmesi komik  evlilik sözleşmesi isteyen erkek  evlilik sözleşmesi örneği   evlilik sözleşmesi yapanlar  evlilik sözleşmesi nedir  noter evlilik sözleşmesi örneği indir
Evlilik sözleşmesi örneği Evlilik sözleşmesi örnek evlilik sözleşmesi
Görüş Ve Düşüncelerinizi Yoruma Yazıp Diğer Kullanıcılarımızla Paylaşabilirsiniz
Paylaş:  

Yorumlar